Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 20 / 02 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 09/02/2018


Tổng số trẻ: 221 trong đó Đạm Thủy: 147; Điểm An Biên: 74

Tổng số tiền ăn: 221 x 12.500= 2.762.500đ; Điểm Đạm Thủy: 147 x 12.500 = 1.837.500đ;

Điểm An Biên: 74 x 12.500= 925.000đ
Chi ăn: 2.762.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên