Xuất bản thông tin

Lịch trực tết Bính Thân 2016

Lịch trực tết Bính Thân 2016


Lịch trực tết Bính Thân 2016

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON THỦY AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TB-TrMN

Đông Triều, ngày  02  tháng  02 năm 2016

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

              Thực hiện Công văn số 16/PGD&ĐT ngày 07/01/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc Thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết dương lịch, Tết Âm lịch Bính Thân 2016;

Trường Mầm non Thủy An báo cáo lịch trực Tết Âm lịch Bính Thân 2016 của cán bộ trực tại trường như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

04/02/2016

Trần Thị Liễu

Phạm Thị Hiền

Hiệu trưởng

Kế toán

0986963668

2

05/02/2016

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị  Anh

Chủ tịch CĐ

Tổ trường CM

01683660500

3

06/02/2016

Đỗ Thị Mừng

Trần Thị Dung

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0973537904

4

07/02/2016

Vũ Thị Sen

Nguyễn Thị Ngọc

Phó hiệu trưởng

Phó BTCĐ

0973767022

5

08/02/2016

Trần Thị Liễu

Nguyễn T Thu

Hiệu trưởng

Giáo viên

0986963668

6

09/02/2016

Đỗ Thị Mừng

Nguyễn Thị  Anh

P hiệu trưởng

Tổ trường CM

0973537904

7

10/02/2016

Vũ Thị Sen

Nguyễn Thị Thu

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0973767022

8

11/02/2016

Nguyễn Thị Huyền

Phạm Thị Hiền

Chủ tịch CĐ

Nhân viên

01683660500

9

12/02/2016

Đỗ Thị Mừng

Nguyễn Thị  Anh

Phó hiệu trưởng

Tổ trường CM

0973537904

10

 

13/02/2016

Trần Thị Liễu

 Bùi  Minh Thủy

Hiệu trưởng

Tổ trường CM

0986963668

11

14/02/2016

Vũ Thị Sen

Nguyễn Thị Kim Oanh

P Hiệu trưởng

Giáo viên

0973767022

12

15/02/2016

Nguyễn Thị Huyền

Phạm Thị Hiền

CTCĐ

Nhân viên

0973537904

13

 16/02/2016

Vũ Thị Sen

Võ Thị Cải

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0973767022

14

17/02/2016

Đỗ Thị Mừng

Nguyễn T Thu Huyền

Phó hiệu trưởng

P BTCĐ

0973537904

15

18/02/2016

Trần Thị Liễu

Bùi  Minh Thủy

Hiệu trưởng

Phó CTCĐ

0986963668

Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần chỉ đạo, giải quyết các đơn vị  liên hệ trực tiếp với các đồng chí cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn, giáo viên, nhân viên trường theo lịch được phân công trên.

Trường Mầm non Thủy An trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- UBND xã Thủy An;

- Lưu: VT.

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Liễu