To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Sunday, 19 / 08 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 30/07/2018


Tổng số trẻ: 34 trong đó Đạm Thủy: 34

Tổng số tiền ăn: 34 x 12.500= 425.000 đ; 

Chi ăn: 425.000đ; Thừa: 0; Thiếu 0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên