To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Sunday, 22 / 04 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 20/04/2018


Tổng số trẻ: 269 trong đó Đạm Thủy: 181; Điểm An Biên: 88

Tổng số tiền ăn: 269 x 12.500= 3.362.500đ; Điểm Đạm Thủy: 181 x 12.500 = 2.262.500đ;

Điểm An Biên: 88 x 12.500= 1.100.000đ
Chi ăn: 3.362.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên