To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Tuesday, 20 / 02 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 09/02/2018


Tổng số trẻ: 221 trong đó Đạm Thủy: 147; Điểm An Biên: 74

Tổng số tiền ăn: 221 x 12.500= 2.762.500đ; Điểm Đạm Thủy: 147 x 12.500 = 1.837.500đ;

Điểm An Biên: 74 x 12.500= 925.000đ
Chi ăn: 2.762.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên