Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 12/2016

Chương trình công tác tháng 12/2016


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

       TRƯỜNG MN THỦY AN

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Số: 11/TB-TrMN

 

                    Thủy An, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

 

 

  THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  12 - 2016

            * Nhiệm vụ trọng tâm:

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, chào mừng ngày thành lập QĐND VN và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12);

            - Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

  - Tham dự Hội thi GV dạy giỏi cấp thị xã.

*Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-31/12

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, thực hiện tốt các hoạt động CSGD trẻ

 CBGVNV.

01-28/12

- Kiểm tra CSVC và VSATTP các điểm trường

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học

CBGVNV.

05-22/12

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, chào mừng ngày thành lập QĐND VN và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12);

 CBGVNV, h/s các nhóm lớp

12-24/12

- Tham dự phần thi lý thuyết Hội thi GV dạy giỏi cấp thị xã.

 GV. 

05-28/12

 - Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra kỹ thuật (cấp trường) phục vụ công tác đánh kiểm định chất lượng giáo dục.

BGH – TT nhóm

29-30/12

 - Tham dự Hội thi chế biến Dinh dưỡng: "Tiệc bupfe chào năm mới 2017" cấp thị xã.

CBGV, h/s được chọn

31/12 

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12

CBGVNV.

                   Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

                  - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                                                         Trần Thị Liễu