Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 12/09/2017

Công khai tài chính ngày 12/09/2017


Tổng số trẻ:  258  trẻ  trong đó điểm Trung tâm Đạm Thủy 185 suất ăn, điểm lẻ An Biên 73 suất ăn

Tổng số tiền ăn : 258 x 12.500= 3.225.000đ;

Điểm trung tâm Đạm Thủy : 185x 12.500 = 2.312.500đ ; Điểm lẻ An Biên : 73 x 12.500= 912.500đ

Chi ăn: 3.225..000đ; Thừa: 0 ; Thiếu:0.