Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 13/09/2017

Công khai tài chính ngày 13/09/2017


Tổng số trẻ:  258  trẻ  trong đó điểm Trung tâm Đạm Thủy 185 suất ăn, điểm lẻ An Biên 73 suất ăn

Tổng số tiền ăn : 258 x 12.500= 3.225.000đ;

Điểm trung tâm Đạm Thủy : 181x 12.500 = 2.262.500đ ; Điểm lẻ An Biên : 77 x 12.500= 962.500đ

Chi ăn: 3.225..000đ; Thừa: 0 ; Thiếu:0.