To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Saturday, 22 / 09 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/09/2018


Tổng số trẻ: 246 trẻ

Điểm Đạm Thủy: 168 trẻ,   Điểm An Biên: 78 trẻ

Tổng thu ăn: 246 x 13.500 đ/trẻ/ngày = 3.321.000 đ

Tổng chi ăn: 3.321.000 đ

Thừa: 0 đồng

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên