Asset Publisher

LỊCH TRỰC DỊP LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2017

LỊCH TRỰC DỊP LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2017


PHÒNG GD&ĐT  ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON THỦY AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 38/BC-TrMN

           Đông Triều, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

LỊCH TRỰC DỊP LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4

NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2017

 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, Trường Mầm non Thủy An xây dựng lịch trực dịp lễ ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2017 của lãnh đạo nhà trường như sau:

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

29/4/2017

Nguyễn Thị Huyền

CTCĐ

01683660500

Nguyễn T Quỳnh Thơ

Nhân viên

0936421446

2

30/4/2017

Đỗ Thị Mừng

Phó hiệu trưởng

0973537904

Phạm Thị Hiền

Nhân viên

0915.011977

3

01/5/2017

Vũ Thị Sen

Phó hiệu trưởng

0973767022

Lê  Thị Thu

Nhân viên

0977923417

4

02/5/2017

Bùi Thị Minh Thủy

TTCM

01669609246

Trần Thị Liễu

Hiệu trưởng

0986963668

Trong các ngày nghỉ lễ nếu có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với BGH, giáo viên trường theo lịch được phân công trên.

Trường Mầm non Thủy An trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

                           HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

 

      

                            Trần Thị Liễu