Asset Publisher

Lịch trực tết Dương lịch năm 2016

Lịch trực tết Dương lịch năm 2016


PHÒNG GD& ĐT  ĐÔNG TRIỀU

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THỦY AN

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       

Số: 16/TB-TrMN

            Thủy An, ngày  28 tháng 12  năm 2016

V/v thông báo lịch trực tết dương lịch của Ban giám hiệu nhà trường

 

           Kính gửi: Các đồng chí CB,GV,NV trong toàn trường

 

      Thực hiện thông báo số 1149-PGD&ĐT, ngày 26/12/2016 của Phòng GD và ĐT về việc việc nghỉ tết dương lịch của cán bộ, công chức, các cơ quan hành chính được nghỉ từ ngày 01 đến 04/01/20196, để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường MN Thủy An thông báo lịch trực tết của Ban giám hiệu như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ngày trực

1

Trần Thị Liễu

Hiệu trưởng

0986963668

31/012/2016

2

Đỗ Thị Mừng

Phó Hiệu trưởng

0973537904

01/01/2017

3

Vũ Thị Sen

Phó Hiệu trưởng

0973767022

02/01/2017

              Trong các ngày nghỉ Tết dương lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ với các đồng chí trong BGH theo lịch công công tác trên.

              Trường MN Thủy An xin thông báo để các đồng chí CB,GV,NV trong trường biết, liên hệ công tác./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- PhongGD&ĐT (b/c)

- Như kính gửi

- Công đoàn cơ sở;

- Trang Web trường;

 

(Đã ký)

- Lưu: VT,

Trần Thị Liễu