Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2016


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

       TRƯỜNG MN THỦY AN

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Số: 06/TB-TrMN

 

                    Thủy an, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

 

 

  THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  02 - 2016

        * Nhiệm vụ trọng tâm:

       - Triển khai các HĐ chuyên môn theo kế hoạch

       - Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm;

 

*Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

03/18/2016

 -Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm;

CBGVNV.

19-30/02

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch, đảm bảo chuyên cần đạt 95% trở lênTăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn cho học sinh sau tết Bính Thân 2016

 CBPTCM - GVcác lớp.

19- 30

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn theo KH

 CBPTCM. 

10- 15/01

  - Thi GV giỏi cấp trường

CBPTCM - GVcác lớp

29/02

- Tham dự tổ chức  triển lãm ĐDĐC cấp thị xã

HT,01 Phó HT

GV có sản phẩm dự thi GV giỏi cấp tỉnh;

- 5 giáo viên cốt cán

19-30/02

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

CM - TTND

27/02

 - Họp hội đồng, đánh giá công tác tháng 2, triển khai NV tháng 3.

CBGVNV.

                    Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

                  - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                                            Trần Thị Liễu