Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05 - 2017

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05 - 2017


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

       TRƯỜNG MN THỦY AN

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Số: 16/TB-TrMN

 

                    Thủy An, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

 

 

  THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  05 - 2017

                * Nhiệm vụ trọng tâm:

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, KTGS thực hiện chủ đề tỉnh năm 2017.

 - Đánh giá xếp loại CBVCLĐ; .đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GV MN.

 - Hội thi: "Dinh dưỡng trẻ thơ – Bé thông minh nhanh trí" cấp trường

  -Tổng kết năm học.

*Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02- 30 /05

Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, thực hiện tốt các hoạt động CSGD trẻ

CBGVNV.

03-14/5

Họp và bình xét TĐKT nhà trường.

HĐ TĐKT

03-20/5

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, KTGS thực hiện chủ đề tỉnh năm 2017.

CBGVNV.

03-10/5

 Các lớp đánh giá trẻ cuối giai đoạn.

PTCM và GVCN nhóm, lớp

03-14/5

Tổ chức "Hội thi Dinh dưỡng trẻ thơ - Bé thông minh nhanh trí" cấp trường

PTCM và GVCN lớp, nhóm

10-13/5

Họp BĐD cha mẹ học sinh trường, các nhóm, lớp

BGH, Phụ huynh,

GVCN nhóm, lớp

20-25/5

 Đánh giá xếp loại CBVCLĐ; .đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GV MN.

Công đoàn, CBGVNV

 

28 - 30/5

Kiểm ra sử dụng đồ dùng trang thiết bị  các nhóm lớp, kiểm kê tài sản cuối năm

BGH, KT, GVCN

30/05

 Tổng kết năm học.

CBGVNV.

                   Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

                  - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                                                                   Trần Thị Liễu