To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Saturday, 23 / 06 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 22/06/2018


Tổng số trẻ: 34 trong đó Đạm Thủy: 34; 

Tổng số tiền ăn: 37 x 12.500= 425.000; 

Chi ăn: 425.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên