Tài chính công khai ngày 01/11/2021


Tổng số trẻ báo ăn: 229 trẻ
Trong đó Đạm Thủy: 158 trẻ; An Biên: 71 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất/1 ngày: 15.500đ
Tổng số tiền ăn: 229 x 15.500= 3.549.500đ;
Đạm Thủy: 158 x 15.500= 2.449.000đ; An Biên: 71 trẻ x 15.500= 1.100.500 đ
Chi ăn: 3.549.500đ; Thừa: 0; Thiếu 0.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu