Tài chính công khai ngày 22/5/2023


Tổng số trẻ báo ăn: 240 trẻ
Trong đó Đạm Thủy: 171 trẻ; An Biên: 69 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất/1 ngày: 18.000đ
Tổng số tiền ăn: 240 x 18.000 = 4.320 .000đ;
Đạm Thủy: 171 x 18.000 = 3.078.000đ; An Biên: 69 trẻ x 18.000= 1.242.000 đ
Chi ăn: 4.320.000đ; Thừa: 0; Thiếu 0.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu